نویسندگان محترم برای ارسال مقاله می بایست در سایت ثبت نام نموده و بر اساس دستور العمل داده شده، خلاصه مقاله خود را در دو صفحه به زبان فارسی و یا انگلیسی تهیه و ارسال نمایید.

ارسال مقاله هزینه ای دربر ندارد.

درصورت پذیرش مقاله شرکت درکنفرانس برای نویسنده اول مقاله به صورت رایگان می باشد.

ثبت نام و ارسال مقاله