کمیته های علمی:

برای هر یک ار محورهای شش گانه کنفرانس، کمیته علمی – تخصصی مرکب از حداقل شش نفر از استادان دانشگاه، مدیران، کارشناسان و صاحب نظران صنعت برق تشکیل شده است.

دبیران کمیته های علمی – تخصصی از بین اعضای شورای راهبردی و با توجه به تخصص آنان انتخاب می‌شوند. علاوه بر اعضای کمیته‌های علمی – تخصصی، استادان و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان اعضای زیر کمیته‌های تخصصی دعوت خواهند شد.