امتیازها:

  1. ثبت و انتشار مقالات پذیرفته شده در مستندات هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
  2. ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس منطقه ای سیرد به صورت شفاهی، پوستر و یا میزگردهای تخصصی
  3. انتخاب تعدادی از مقالات انتخاب شده با رای کمیته های علمی – تخصصی کمیته ملی سیرد ایران برای معرفی به کنگره بین المللی سیرد که در صورت پذیرش، کمیته ملی سیرد ایران تلاش و حمایت های لازم برای شرکت و حضور نویسنده اول و یا یکی از نویسندگان هر مقاله در کنگره بین المللی سیرد انجام خواهد داد.