محورها:

محورهای موضوعی هفتمین کنفرانس منطقه‌ای از نظر عمومی متناسب با کنگره بین المللی سیرد شامل شش مورد به شرح زیر است:

 • محور اول: تجهیزات شبکه شامل بخش‌های :
 1. مدیریت سرمایه
 2. راه حل‌ها و تجهیزات جدید برای شبکه‌های هوشمند
 3. تکامل استانداردها و خصوصیت مورد نظر
 • محور دوم: کیفیت برق و EMT شامل بخش‌های:
 1. تداخل‌های الکترومغناطیسی، سیستم‌های زمین
 2. اغتشاشات حالت دائم
 3. رویدادهای اغتشاش زا
 • محور سوم: بهره برداری، کنترل و حفاظت شامل بخش‌های:
 1. بهره برداری
 2. کنترل
 3. حفاظت
 • محور چهارم: منابع پراکنده انرژی و بهینه سازی مصرف (کاهش تلفات):
 1. جایابی DER / DG و مطالعات آن
 2. کنترل شبکه با DER / DG
 3. توسعه بخش مصرف کننده
 4. فناوری DER / DG
 • محور پنجم: برنامه‌ریزی و توسعه شبکه:
 1. مدیریت سرمایه، استراتژی‌های نگهداری
 2. توسعه شبکه
 3. برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع
 4. روش‌ها و ابزارها
 • محور ششم: مباحث اقتصادی در کسب و کار توزیع، تجدید ساختار و بازار برق:
 1. برنامه‌های شبکه‌های هوشمند، وضعیت کنونی و انتظارات آینده از مقررات DSO ها و بازار برق
 2. تجربیات اندازه‌گیری‌های هوشمند و جهت‌گیری‌های آینده
 3. خودرو های برقی و پاسخگویی به تقاضا در بازار توزیع
 4. سیستم‌های اطلاعاتی، قیمت گذاری‌ها و تعرفه‌ها، مدیریت سرمایه و سازمان‌ها
 5. مدیریت مصرف
 6. مسائل اقتصادی – اجتماعی در توزیع نیروی برق و بورس انرژی
 •  محور هفتم: محورملی داده کاوی
 1. تحلیل و مدل سازی داده ها در شبکه توزیع