اهداف:

  • تشویق پژوهشگران، مدیران و کارشناسان به ارائه مقالات کاربردی
  • ترغیب مدیران و کارشناسان به انجام فعالیت‌های علمی و مهندسی و منطبق بر دانش روز و رویکرد جهانی انرژی برق و مستند کردن نتایج آن به صورت مقاله
  • ایجاد فضای مناسب و انگیزه برای مدیران و کارشناسان به منظور ارتقای علمی و مهندسی فعالیت‌های موجود و پررنگ در مجامع علمی معتبر جهان
  • جلب مشارکت بیشتر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای انتخاب پایان نامه‌های کاربردی در صنعت توزیع برق کشور
  • تشویق مدیران و کارشناسان شرکت‌های توزیع برای بررسی و ریشه یابی علمی مشکلات شرکت‌های متبوع خویش، ارائه راه حل‌های مناسب و مستند کردن آن
  • تشویق مدیران، کارشناسان و دانشجویان به ارائه طرح‌های اجرایی متناسب در جهت رشد و پویای صنعت توزیع برق با توجه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، آب وهوایی هر منطقه