روشی ابتکاری برای اندازه گیری دقیق امپدانس شبکه فشارمتوسط در شبکه های توزیع با استفاده از بار پرتابل
نویسندگان:
اکبر بیات - اکبر بیات - امیر باقری
چکیده مقاله:

به دست آوردن پارامتر های دقیق شبکه اولین قدم در مطالعه هر نوع شبکه قدرت می باشد. در شبکه های توزیع، به دست آوردن مقدار دقیق امپدانس شبکه بالا دست از نقطه دلخواه از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که این امپدانس در مطالعات اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه، تعیین قدرت قطع کلیدها و قدرت اتصال کوتاه، مدارات حفاظتی و  همچنین مطالعات بازآرایی و بهره برداری شبکه اهمیت بسزایی دارد. مدل شبکه های توزیع در روش های مرسوم فعلی با اتکا به دیتا شیت کابل های زمینی و هوایی دارای خطاهای بزرگی است به نحوی که نتایج مطالعات حاصل از شبیه سازی های مانوری در نرم افزار DigSilent با نتایج واقعی مانوری تفاوت قابل توجهی دارد. علت این تفاوت ها عمدتا به دلیل عدم توانایی بهره بردار شبکه توزیع در مدل نمودن مقدار دقیق امپدانس سایر تجهیزات شبکه از قبیل کلیدها، سکسیونر ها تیغه و کاتد فیوز های منصوبه در شبکه می باشد که به دلیل استفاده مکرر و تضعیف سطح تماس بین کنتاکت ها و وجود اتصالات سست به وجود آمده است. لذا در این مقاله روشی ابتکاری جدید برای اندازه گیری امپدانس شبکه بالادست ارائه شده است که می تواند به صورت عملی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در روش پیشنهادی با اسفتاده از Distribution Phasor Mesurement Unit (DPMU) و بار سلفی اهمی یا خازنی اهمی و تنها با قرائت ولتاژ و زاویه آن در نقطه مورد نظر از شبکه، می توان مقدار دقیق R و X شبکه بالا دست را محاسبه نمود. برای ارزیابی عملکرد این روش، شبکه 33 باسه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد حداکتر میزان خطا در محاسبه امپدانس شبکه بالا دست کل باس های شبکه حداکثر 0.2% می باشد.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *